Algemene informatie.


Onze school is een Speciale school voor Basis Onderwijs voor 4 tot 12/13-jarigen. De school valt onder het bestuur van Stichting Lijn 83 primair onderwijs en is onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Noord Limburg. Het SBO is een onderwijsondersteunings-arrangement van het samenwerkingsverband op niveau 3. Dit betekent dat het SBO binnen het samenwerkingsverband dient als (extra) specialistische ondersteuning. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van deze ondersteuning als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. Dit gebeurt door het Ondersteuningsloket.
 
Onze school heet "De Piramide".
Wij hebben deze naam gekozen op grond van een aantal beweegredenen: een piramide straalt stevigheid uit; een houvast voor de ouders die hun kinderen aan de zorg van de school toevertrouwen en een plek waar de kinderen zich veilig voelen. De brede basis van de piramide is het symbool van de stevige ondergrond die onze school aan de kinderen probeert te geven, zodat zij zich daarmee verder kunnen ontwikkelen en zich toe kunnen spitsen op iets waar zij goed in zijn.
De punt van de piramide verwijst naar de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt ("to the point"). Van basis naar punt verwijst de piramide naar de verantwoordelijkheid voor brede zorg naar specifieke zorg.

Ons motto is: 'Kinderen het beste uit zichzelf leren halen'.
 
We willen samen met ouders het kind leren het beste uit zichzelf te halen. We zien het als onze taak de leerlingen van onze school te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandig functionerende volwassenen.
 
Ieder kind is anders en dat mag.

 • Het kind staat centraal.
 • Ieder kind heeft talenten.
 • De mogelijkheden van de leerling vormen het uitgangspunt voor het leer- en ontwikkelingsproces.
 • Elke leerling heeft recht op ondersteuning en onderwijs op maat in een inspirerende en veilige omgeving.
 • We stimuleren de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling. We willen leerlingen steeds meer 'eigenaar' maken van hun leren.
 • Kinderen gaan met plezier naar school.  
Een goede school maken we met zijn allen.
 • We streven naar een professionele cultuur. Ons team bestaat uit professionals.
 • Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat:
 • Wij zijn ons bewust dat het tonen van voorbeeldgedrag belangrijk is. Zelf positief gedrag laten zien en voordoen is het meest basale wat je als leraar kan doen.
 • We zijn duidelijk over onze rol: Het is belangrijk dat kinderen weten en voelen dat ze worden geaccepteerd als persoon en groepsgenoot, maar dat bepaald gedrag ongewenst en niet toegestaan is. We geven dus geen persoonlijke kritiek, maar  aanwijzingen voor beter gedrag.
 • We zijn positief en hebben hoge verwachtingen. Belangrijk is dat een leerling niet alleen succeservaringen opdoet, maar ook in staat wordt gesteld om deze ervaringen zelf en vaak te "organiseren". Zo leert de leerling dat hij controle kan krijgen over het opdoen van succeservaringen en we leren kinderen om hulp te vragen.
 • Al onze handelingen zijn gericht op groei van de kinderen in de breedste zin van het woord. Het zo veel mogelijk behalen van de kerndoelen vormen daarvoor ons uitgangspunt.
 • We gaan respectvol om met elkaars bezittingen.

 
 
Voor het team en de ouders staan de kernwaarden gezamenlijkheid, respect  en ontwikkeling centraal op De Piramide.
 
We vinden dat we op de volgende manieren invulling geven aan deze uitgangspunten:
 
Gezamenlijkheid:
We creëren een positieve sfeer.
We maken samen met de leerlingen duidelijke regels en houden ons daar aan.
Met u als ouder gaan we voor de loopbaan die uw kind op onze school heeft, een 'pedagogisch partnerschap' aan. U maakt ons medeverantwoordelijk voor een deel van de opvoeding van uw kind.
Wederzijdse betrokkenheid bij de opvoeding vinden we heel belangrijk.
In het begin van het schooljaar is er extra aandacht voor groepsvorming.
Respect:
We hebben aandacht voor het individuele kind.
We zorgen voor ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatieven bij de leerlingen.
We hanteren positief taalgebruik naar de leerlingen en verwachten ook van hen dat ze dit onderling doen.
We hebben begrip voor de achtergrond van leerlingen.
Fouten maken mag. We leren hiervan.
Ontwikkeling:
We doen er alles aan om uw kind te leren het beste uit zichzelf te halen, op cognitief, creatief en sociaal gebied.
We blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied en maken een afweging of deze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor ons onderwijs.
We benutten elkaars kwaliteiten.