Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR)is een wettelijk erkend orgaan, welke volgens het medezeggenschapsreglement advies en/of instemming heeft over talrijke zaken de school aangaande. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de begroting van de school, de formatieplanning, de schooltijden, beleidsstukken aangaande de organisatie enz.. In de medezeggenschapsraad worden ouders en teamleden gekozen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de stichting functioneert ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), een orgaan dat instemmings- en/of adviesbevoegdheid heeft bij schooloverstijgende zaken. Er is hier dus sprake van inspraak en advies op bovenschools niveau. Iedere afzonderlijke medezeggenschapsraad kan een persoon uit de oudergeleding en een persoon uit de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad afvaardigen.

Ledenlijst Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:
Joep Smeets
Robbert Hoffman


Personeelsgeleding:
Elles van Mil 
Wiro Willems